Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN
De organisatie: BASE COMMUNITY.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van BASE COMMUNITY waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij BASE COMMUNITY. 
 
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij BASE COMMUNITY voor het deelnemen van Personal Training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van BASE COMMUNITY geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien BASE COMMUNITY het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.
 
ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn via het online portaal. Pas na ontvangst van intakeformulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk BASE COMMUNITY door te geven.
 
ARTIKEL 4 TIJDSTIP, PLAATS EN AFZEGGINGEN
Bij bevestiging van inschrijving zal BASE COMMUNITY meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant en zal worden ingepland in de online agenda van BASE COMMUNITY. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Mocht men een training afzeggen buiten het termijn van 24 uur voorafgaand aan de training, dan is BASE COMMUNITY gemachtigd de geplande activiteit in rekening te brengen. 
 
ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Op BASE COMMUNITY rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit word bepaald door BASE COMMUNITY. BASE COMMUNITY voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat BASE COMMUNITY niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 
ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
Voor elke door BASE COMMUNITY aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. BASE COMMUNITY kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. BASE COMMUNITY is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. BASE COMMUNITY Is niet aansprakelijk wanneer bij BASE COMMUNITY, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. BASE COMMUNITY is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen BASE COMMUNITY wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten BASE COMMUNITY aanbiedt. BASE COMMUNITY is wel aansprakelijk wanneer BASE COMMUNITY op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient BASE COMMUNITY te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
 
ARTIKEL 7 ONTBINDING
BASE COMMUNITY is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Wijk bij Duurstede. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan BASE COMMUNITY
 
ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN
Bij de overeenkomst van klant en BASE COMMUNITY zal BASE COMMUNITY meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is BASE COMMUNITY gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag BASE COMMUNITY een bedrag van € 2,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van BASE COMMUNITY is het Btw-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is BASE COMMUNITY gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
 
 
ARTIKEL 9 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. BASE COMMUNITY is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd, ook in dit geval word de deelnemer een alternatief geboden. 
 
 
ARTIKEL 11 GEZONDHEID
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met BASE COMMUNITY aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden BASE COMMUNITY.
 
ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID
BASE COMMUNITY is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van BASE COMMUNITY gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 
ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door BASE COMMUNITY voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van BASE COMMUNITY. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van BASE COMMUNITY. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschemas, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van BASE COMMUNITY zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door BASE COMMUNITY ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door BASE COMMUNITY zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.
 
ARTIKEL 14 LIDMAATSCHAPPEN EN CREDITS
Een klant kan kiezen uit verschillende lidmaatschappen. Deze lidmaatschappen bestaan uit een gekozen aantal trainingen oftewel diensten. Deze trainingen worden hierna uitgedrukt als credits. Nadat een klant een lidmaatschap heeft afgesloten en betaald, zullen de toekomende credits worden bijgeschreven op de klant zijn of haar account in het portaal, welke hij of zij kan inleveren voor een training. De credits zijn onbeperkt geldig. Dit betekend dat de klant is gemachtigd deze in te leveren wanneer hij of zij dat wenst. Nadat de klant een lidmaatschap heeft gekozen en heeft betaald, zullen de credits automatisch worden toegekend. Vanaf dit moment zijn de credits niet restitueerbaar. BASE COMMUNITY zal geen restitutie doen wanneer een klant geen gebruik maakt van zijn of haar credits of niet langer zijn of haar credits wenst te gebruiken. 
 
Een lidmaatschap zal automatisch worden verlengd, met met het aantal maanden waaruit het gekozen lidmaatschap bestond. Neemt de klant een lidmaatschap af van 3 maanden (12 sessies/credits), dan zal deze (zonder op te zeggen) automatsich worden verlengd met 3 maanden. Mocht de klant willen opzeggen, dan is de klant genoodzaakt dit 1 maand te doen, voordat het abonnement afloopt. De opzegtermijn bedraagt altijd 1 kalendermaand. 
 
 
ARTIKEL 15 GESCHILLEN
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot BASE COMMUNITY. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar BASE COMMUNITY is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.